Soal UAS PAS Sejarah Kebudayaan Islam MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019

Soal UAS PAS Sejarah Kebudayaan islam MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019

Amongguru.com. Berikut ini dibagikan  latihan soal UAS PAS Sejarah Kebudayaan Islam MI sesuai KMA 183 Tahun 2019. Latihan soal ini untuk membantu belajar Sejarah Kebudayaan Islam pada peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6 MI dalam menghadapi ulangan akhir semester (UAS).

Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) merupakan salah satu bentuk penilaian hasil belajar dimana materi soal diambilkan dari materi pelajaran dalam satu semester.

UAS menjadi salah penilaian penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik selama satu semester.

Setiap satuan pendidikan, selain wajib melakukan perencanaan dan proses pembelajaran, juga perlu melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satu bentuk penilaian tersebut adalah Ulangan Akhir Semester atau Penilaian Akhir Semester.

Latihan Soal UAS PAS Sejarah Kebudayaan islam MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019

Di dalam membantu peserta didik MI mempersiapkan diri menghadapi Ulangan Akhir Semester, berikut ini latihan soal Ulangan Akhir Semester Sejarah Kebudayaan Islam MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019.

KMA 183 Tahun 2019 mengatur tentang standarisasi kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa arab pada madrasah.

Kurikulum PAI dan Bahasa Arab diarahkan untuk menyiapkan peserta didik madrasah mampu beradaptasi dengan perubahan.

Dengan demikian, lulusannya kompatibel dengan tuntutan zamannya dalam membangun peradaban bangsa.

Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di madrasah secara bertahap diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi memahami prinsip-prinsip agama Islam, baik terkait dengan akidah akhlak, syariah dan perkembangan budaya Islam.

Baca : KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab.

Kurikulum PAI dan Bahasa Arab ini menjadi acuan bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan di madrasah.

Tujuan pembelajaran Sejarah Kebudayaan islam MI sesuai KMA 183 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

 1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilainilai dan norma-norma Islam yang telah oleh Rasulullah Rasulullah saw. dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.
 2. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakansebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan.
 3. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah.
 4. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau.
 5. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya
  dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.
Sedangkan ruang lingkup pembelajaran Sejarah Kebudayaan islam MI sesuai KMA 183 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.
 1. Sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah nabi Muhammad SAW. mulai kelahiran, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa.
 2. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ketabahan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dalam berdakwah, ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebab-sebab dan peristiwa sahabat hijrah ke Habasyah, peristiwa penting dan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif, peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW masyarakat Yatsrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Saw., sebab-sebab dan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Ke Yatrib, upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, upaya Nabi Muhammad SAW. dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok nonmuslim, sebab-sebab dan peristiwa Fathu Makkah, cara-cara Rasulullah SAW. dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Makkah, peristiwa-peristiwa pada masa menjelang akhir hayat Rasulullah SAW.
 3. Peristiwa-peristiwa pada masa Khulafaurrasyidin dan kisah teladan sahabat dan khalifah Abu Bakar asSiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib.
 4. Sejarah perjuangan Walisongo (biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati).

Latihan soal Ulangan Akhir Semester Sejarah Kebudayaan Islam MI sesuai KMA 183 Tahun 2019 secara lengkap dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Soal Ulangan Akhir Semester Sejarah Kebudayaan Islam MI – Unduh

Baca :

Demikian yang dapat kami bagikan mengenai latihan soal Ulangan Akhir Semester Sejarah Kebudayaan Islam MI sesuai KMA 183 Tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan