Latihan Soal Ujian Madrasah Jenjang MI MTs MA Tahun 2022

Latihan Soal Ujian Madrasah Jenjang MI MTs MA Tahun 2022

Amongguru.com. Berikut ini kami bagikan latihan soal Ujian Madrasah (UM) jenjang MI MTs MA Tahun Pelajaran 2021/2022.

Latihan soal UM ini untuk membantu belajar peserta didik dalam menghadapi Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022.

Dengan mempelajari latihan soal Ujian Madrasah ini, maka peserta didik diharapkan dapat memiliki gambaran tentang bentuk soal Ujian Madrasah tahun 2022.

Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 diselenggarakan dalam rangka menjamin kualitas dan pencapaian standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan madrasah, di akhir jenjang pendidikan.

Ujian Madrasah adalah penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan madrasah yang bertujuan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

Ujian Madrasah merupakan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dalam hal ini adalah madrasah, yang berupa pengukuran capaian kompetensi siswa dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.

Peserta Ujian Madrasah merupakan peserta didik pada akhir jenjang pendidikan jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sebagai salah satu persyaratan untuk penentuan kelulusan.

Ujian Madrasah meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan di kelas akhir pada satuan pendidikan, baik kelompok mata pelajaran wajib maupun muatan lokal.

Pemerintah memberi wewenang penuh kepada satuan pendidikan dalam hal ini adalah madrasah untuk menyelenggarakan ujian pada akhir jenjang pendidikan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan bagi peserta didiknya.

Tujuan dan Fungsi Ujian Madrasah

Ujian Madrasah bertujuan untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sesuai Standar Kompetensi Lulusan pada akhir jenjang pendidikan.

Ujian Madrasah berfungsi sebagai berikut.

1. Indikator pencapaian kompetensi peserta didik.

2. Umpan balik bagi madrasah untuk kepentingan perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan mutu pendidikan di waktu berikutnya.

3. Pemenuhan salah satu syarat penentuan kelulusan.

Ketentuan Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022

Di dalam POS Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 diinfomasikan hal-hal terkait pelaksanaan ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022, mulai dari persyaratan, bentuk soal, materi ujian, kisi-kisi, dan jadwal pelaksanaan ujian.

Pada masa pandemi Covid-19. bentuk Ujian Madrasah pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK dapat berbentuk sebagai berikut.

1. Portofolio.

2. Penugasan.

3. Praktek.

4. Tes Tertulis.

5. Bentuk lain yang ditetapkan satuan pendidikan.

Madrasah dapat memilih satu atau beberapa bentuk ujian untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan karakteristik dan aspek yang akan diukur.

Madrasah memilih bentuk ujian dengan memperhatikan kondisi siswa dan kemampuan madrasah untuk menyelenggarakannya, terutama dalam kaitannya dengan dampak pandemi Covid-19.

Materi Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 untuk mata pelajaran umum mengacu pada kurikulum 2013 yang ditetapkan Kemendikbudristek.

Materi ujian untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab mengacu pada KMA 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Sedangkan kisi-kisi UM disusun oleh guru mata pelajaran dan ditetapkan oleh madrasah penyelenggara Ujian Madrasah. Kisi-kisi UM mata pelajaran Al Quran-Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI dan Bahasa Arab disusun oleh Kementerian Agama RI.

Kisi-kisi UM disusun berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) kurikulum yang berlaku. Naskah soal Ujian Madrasah disusun oleh Guru/kelompok guru mata pelajaran pada setiap madrasah dengan mengacu pada kisi-kisi Ujian Madrasah.

Jadwal Ujian Madrasah ditentukan oleh masing-masing madrasah penyelenggara ujian, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Ketuntasan kurikulum di madrasah.

2. Kalender pendidikan di masing-masing madrasah.

3. Hari libur nasional/keagamaan.

4. Jadwal pengumuman kelulusan.

Pada masa pandemi Covid-19, madrasah dapat menyelenggarakan Ujian Madrasah secara daring dan/atau tatap muka, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Madrasah sesuai kemampuan infrastruktur yang dimiliki dapat menyelenggarakan ujian dengan moda Ujian Berbasis Komputer (UBK), Ujian Kertas Pensil (UKP) dan/atau bentuk lain yang memungkinkan dapat dilakukan dan ditetapkan oleh madrasah.

Latihan Soal Ujian Madrasah Jenjang MI MTs MA Tahun 2022

Peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan diri sejak awal untuk belajar mengerjakan soal Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022, jika madrasah menyelenggarakan ujian dalam bentuk tes tertulis.

Dengan persiapan lebih awal, maka peserta didik akan mampu memperoleh hasil maksimal dalam mengerjakan soal Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022.

Latihan soal Ujian Madrasah jenjang MI MTs MA yang dibagikan ini dapat menjadi salah satu referensi belajar peserta didik dalam menghadapi Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022.

Latihan soal Ujian Madrasah UM jenjang MI MTs MA Tahun Pelajaran 2021/2022 selengkapnya dapat diunduh pada link berikut ini.

Latihan Soal UM Jenjang MI Tahun Pelajaran 2021/2022

1. Latihan Soal UM Bahasa Indonesia MI Tahun 2022 – Unduh

2. Latihan Soal UM Matematika MI Tahun 2022 – Unduh

3. Latihan Soal UM IPA MI Tahun 2022 – Unduh

4. Latihan Soal UM IPS MI Tahun 2022 – Unduh

5. Latihan Soal UM PKn MI Tahun 2022 – Unduh

6. Latihan Soal UM Seni Budaya MI Tahun 2022 – Unduh

7. Latihan Soal UM PJOK MI Tahun 2022 – Unduh

8. Latihan Soal UM Bahasa Arab MI Tahun 2022 – Unduh

9. Latihan Soal UM Fikih MI Tahun 2022 – Unduh

10. Latihan Soal UM Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MI Tahun 2022 – Unduh

11. Latihan Soal UM Akidah AKhlak MI Tahun 2022 – Unduh

12. Latihan Soal UM Al Quran Hadis MI Tahun 2022 – Unduh

Latihan Soal UM Jenjang MTs Tahun Pelajaran 2021/2022

1. Latihan Soal UM Matematika MTs Tahun 2022 – Unduh

2. Latihan Soal UM IPA MTs Tahun 2022 – Unduh

3. Latihan Soal UM Bahasa Indonesia MTs Tahun 2022 – Unduh

4. Latihan Soal UM Bahasa Inggris MTs Tahun 2022 – Unduh

5. Latihan Soal UM IPS MTs Tahun 2022 – Unduh

6. Latihan Soal UM Seni Budaya MTs Tahun 2022 – Unduh

7. Latihan Soal UM PPKn MTs Tahun 2022 – Unduh

8. Latihan Soal UM Prakarya MTs Tahun 2022 – Unduh

9. Latihan Soal UM PJOK MTs Tahun 2022 – Unduh

10. Latihan Soal UM Bahasa Arab MTs Tahun 2022 – Unduh

11. Latihan Soal UM Fikih MTs Tahun 2022 – Unduh

12. Latihan Soal UM SKI MTs Tahun 2022 – Unduh

13. Latihan Soal UM Akidah Akhlak MTs Tahun 2022 – Unduh

14. Latihan Soal UM Qur’an Hadis MTs Tahun 2022 – Unduh

Latihan Soal UM Jenjang MA Tahun Pelajaran 2021/2022

1. Latihan Soal UM Matematika MA Tahun 2022 – Unduh

2. Latihan Soal UM Fisika MA Tahun 2022 – Unduh

3. Latihan Soal UM Kimia MA Tahun 2022 – Unduh

4. Latihan Soal UM Biologi MA Tahun 2022 – Unduh

5. Latihan Soal UM Bahasa Indonesia MA Tahun 2022 – Unduh

6. Latihan Soal UM Bahasa Inggris MA Tahun 2022 – Unduh

7. Latihan Soal UM PPKn MA Tahun 2022 – Unduh

8. Latihan Soal UM PJOK MA Tahun 2022 – Unduh

9. Latihan Soal UM Seni Budaya MA Tahun 2022 – Unduh

10. Latihan Soal UM Geografi MA Tahun 2022 – Unduh

11. Latihan Soal UM Sosiologi MA Tahun 2022 – Unduh

12. Latihan Soal UM Ekonomi MA Tahun 2022 – Unduh

13. Latihan Soal UM Sejarah Indonesia MA Tahun 2022 – Unduh

14. Latihan Soal UM Bahasa Arab MA Tahun 2022 – Unduh

15. Latihan Soal UM Akidah Akhlak MA Tahun 2022 – Unduh

16. Latihan Soal UM Fikih MA Tahun 2022 – Unduh

17. Latihan Soal UM Al Quran Hadis MA Tahun 2022 – Unduh

18. Latihan Soal UM Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) MA Tahun 2022 – Unduh

Demikian yang dapat kami bagikan mengenai latihan soal Ujian Madrasah jenjang MI MTs MA Tahun Pelajaran 2021/2022. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan