Latihan Soal UAS PAS Akidah Akhlak MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019

Latihan Soal UAS PAS Akidah Akhlak MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019

Amongguru.com. Berikut ini dibagikan  latihan soal UAS PAS Akidah AKhlak MI sesuai KMA 183 Tahun 2019. Latihan soal ini untuk membantu belajar Akidah AKhlak pada peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6 MI dalam menghadapi ulangan akhir semester (UAS).

Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) merupakan salah satu bentuk penilaian hasil belajar dimana materi soal diambilkan dari materi pelajaran dalam satu semester.

UAS menjadi salah penilaian penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik selama satu semester.

Setiap satuan pendidikan, selain wajib melakukan perencanaan dan proses pembelajaran, juga perlu melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satu bentuk penilaian tersebut adalah Ulangan Akhir Semester atau Penilaian Akhir Semester.

Latihan Soal UAS PAS Akidah Akhlak MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019

Di dalam membantu peserta didik MI mempersiapkan diri menghadapi Ulangan Akhir Semester, berikut ini latihan soal Ulangan Akhir Semester Akidah Akhlak MI Sesuai KMA 183 Tahun 2019.

KMA 183 Tahun 2019 mengatur tentang standarisasi kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa arab pada madrasah.

Kurikulum PAI dan Bahasa Arab diarahkan untuk menyiapkan peserta didik madrasah mampu beradaptasi dengan perubahan.

Dengan demikian, lulusannya kompatibel dengan tuntutan zamannya dalam membangun peradaban bangsa.

Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di madrasah secara bertahap diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi memahami prinsip-prinsip agama Islam, baik terkait dengan akidah akhlak, syariah dan perkembangan budaya Islam.

Baca : KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab.

Kurikulum PAI dan Bahasa Arab ini menjadi acuan bagi madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan di madrasah.

Tujuan pembelajaran Akidah Akhlak MI sesuai KMA 183 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

 1. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan
  pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.
 2. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.

Sedangkan ruang lingkup pembelajaran Akidah Akhlak MI sesuai KMA 183 Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Aspek Akidah (Keimanan)

 • Meyakini Enam rukun iman, sifat wajib Allah SWT sepuluh nama-nama malaikat Allah SWT dan tugasnya, iman adanya surga dan neraka, iman kepada kitab-kitab Allah SWT, iman kepada nabi dan rasul Allah SWT, iman kepada hari akhir, alam barzah atau alam kubur, iman kepada Qada dan Qadar Allah.
 • Kalimat tayyibah sebagai pembiasaan, meliputi dua kalimah syahadat, Basmalah, hamdalah, ta’awwudz, Subhaanallaah, Maasyaa Allah, Allahu Akbar, Assalamu’alaikum, haugalah (Laa haula walaa quwwata illa billaah hil azliyyil adhiim), tarji’ (inna lillahi wainna ilaihi raji’un), Istighfaar, dan Tahlil (laa ilaaha illa Allaah).
 • Iman kepada Allah dengan pembuktian sederhana melalui kalimat Tayyibah, Asmaul husna; arRahmaan, ar-Rahiim, alHafiizh, alWaliy, al-`Aliim, al-Khobiir, arRazzaaq dan al-Wahhaab, al-kabiir, al -`Adhiim, al-Malik, al-Aziiz, alQudduus, asSalaam, al-Mu’min, al Qowiyy, al Qayyum, al Muhyi, al Mumith, al Baai’its, al-Ghaffaar dan al-`Afuww, alWahid, al-Ahad, ashShamad.

2. Aspek Akhlak

 • Membiasakan akhlak terpuji; hidup sehat dan bersih, hormat, kasih sayang, sopan santun terhadap orang tua dan guru, berkata baik, berkata jujur, membudayakan antri, berterima kasih, rendah hati, menghargai teman, gemar membaca, rajin, bersyukur, taat dan patuh terhadap Allah SWT, rasulNya, kedua orang tua, dan guru, pantang menyerah, pemberani, tolongmenolong, amanah, disiplin, mandiri, pemaaf, tanggung jawab, adil, bijaksana, akhlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan.
 • Menghindari akhlak tercela; egois, berkata kasar, berbohong, pemarah, fasik, munafik, dan pilih kasih,
 • Membiasakan adab ke kamar mandi, mandi, berpakaian, belajar, bersin, menguap, makan, minum, terhadap tetangga dan lingkungan, berteman, dan bertamu.

3. Aspek Kisah Teladan

 • Meneladani Akhlak Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Ismail a.s, Tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah, teguh pendirian, dermawan, dan tawakkal melalui kisah Nabi Ibrahim As., sabar dan taubat yang dicontohkan Nabi Ayyub a.s. Menjahui sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan’an, sifat kikir dan kufur nikmat melalui kisah Tsa’labah, serakah dan kikir melalui kisah Qarun.

Latihan soal Ulangan Akhir Semester Akidah Akhlak MI sesuai KMA 183 Tahun 2019 secara lengkap dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Soal Ulangan Akhir Semester Akidah Akhlak MI – Unduh

Baca :

Demikian yang dapat kami bagikan mengenai latihan soal Ulangan Akhir Semester Akidah Akhlak MI sesuai KMA 183 Tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan